fbpx

Regulamin konkursu i Polityka prywatności

Regulamin konkursu „Piosenka na 100 000 subów”

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem” określa zasady udziału w konkursie „PIOSENKA NA 100 000 SUBÓW” , którego celem jest wyłonienie kilku osób lub zespołów muzycznych lub DJ’ów i umożliwienie im występu w filmiku „Piosenka na 100 000 subów” który zostanie opublikowany na kanale Youtube „Dziemian”.

2. Organizatorem konkursu „PIOSENKA NA 100 000 SUBÓW” (dalej: „Konkurs”) jest firma DP Magdalena Dziemiańczuk z siedzibą przy ul. Słowackiego 28/5 83-300 Elbląg o numerach NIP: 9662126791 REGON: 365975581 zwana dalej Organizatorem.

3.Informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin dostępne są w formie filmu „Piosenka na 100 000 subów konkurs” dostępnym na kanale Youtube „Dziemian” oraz w niniejszym regulaminie.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 17 kwietnia 2019r. do dnia 15 lipca 2019r.

Uczestnicy Konkursu

5. Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich (zwanych dalej: „Zgłaszającym”) osoby fizyczne oraz grupy osób fizycznych (zespoły), zwane dalej: „Uczestnikami”, które najpóźniej w dniu zgłoszenia do Konkursu ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie od lat 13, mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za zgodą ich opiekunów prawnych, w szczególności zgoda opiekunów prawnych powinna uwzględniać zgodę na występ w filmie. Zgłaszający ma obowiązek przesłać do Organizatora Konkursu kopie zgód na udział w Konkursie wyrażone przez wszystkich zgłoszonych przez niego Uczestników za pomocą poczty e-mail pod adres: kontakt@dziemian.pl w dniu dokonania zgłoszenia.

W wypadku nie nadesłania kopii zgód do dnia 30 czerwca 2019r. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu bez żadnych roszczeń.

6. Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

7. Dana osoba fizyczna może brać udział w Konkursie albo w ramach jednego zespołu muzycznego albo jako solista, w drodze wyjątku. Decyzją Jury w wypadkach i na zasadach przez nią określonych, osoba fizyczna występująca w zespole muzycznym może zostać dopuszczona do udziału w Konkursie jednocześnie jako solista.

Zgłoszenie do Konkursu

8. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy zostaną zgłoszeni do Konkursu, wg zasad opisanych w punkcie 9 Regulaminu w okresie od dnia 23 lutego 2019r. do dnia 22 marca 2019r. do godziny 15:00, zgodnie z punktem 10 Regulaminu. Decydujące znaczenie ma data otrzymania kompletnego zgłoszenia przez Organizatora.

9. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie odbywa się poprzez wysłanie maila z plikami audiowizualnymi lub plikami audio na mail: kontakt@dziemian.pl i polega na:

a) Podaniu danych kontaktowych podmiotu zgłaszającego obejmujących: imię, nazwisko, adres mailowy, oraz zamieszczeniu plików audio albo aplików audiowizualnych z zapisem występu artystycznego, zawierającego wykonanie utworu muzycznego The Dziemians – „Nad Czasem” (dalej zwane: „Występem”),

10. Wszystkie dane osobowe oraz informacje podane przez Uczestników powinny być prawdziwe. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie według własnego uznania jeżeli Uczestnik Konkursu dostarczy dane lub informacje nieprawdziwe.

11. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza, że zgłaszający się Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że w pełni go akceptuje (traktując jako prawnie dla niego wiążące) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

12. Uczestnik Konkursu może zamieścić tylko jeden zapis Występu, chyba że zaistnieje sytuacja opisana w punkcie 7 Regulaminu.

13. Zgłoszone zapisy Występu podlegają premoderacji i dopiero po zaakceptowaniu treści merytorycznej przez Organizatora będą brane pod uwagę w konkursie. Publikowane będą wyłącznie Występy, które będą zgodne treścią z zasadami Konkursu, prezentowały będą odpowiednią wartość artystyczną oraz poziom techniczny.

14. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.

15. W terminie do 5 maja 2019r. do godziny 18:00, Jury powołane przez Organizatora wyłoni spośród wszystkich zgłoszeń kilku uczestników, którzy spełniają kryteria merytoryczne określone w niniejszym Regulaminie oraz kryteria artystyczne wedle uznania Jury. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 maja 2019r. do godziny 20:00.

16. Wybrane przez Jury Występy, zostaną opublikowane w filmie na kanale youtube „Dziemian” . Termin publikacji zostanie podany do wiadomości publicznej na fanpage’u na stronie facebook „Dziemian”. Dodatkowo, wyniki zostaną przesłane do wyłonionych Uczestników na adres kontaktowy e-mail.

17. Nagrodami Głównymi w Konkursie jest występ w filmie opublikowanym na kanale youtube „Dziemian” .

18. Nagroda Główna nie podlega zamianie na inną nagrodę, w szczególności na ekwiwalent pieniężny.

19. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody Głównej na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

Prawa majątkowe

20. Wysłanie maila z zarejestrowanym występem wraz ze Zgłoszeniem, dokonane przez zgłaszającego do Konkursu zgodnie z punktem 9 Regulaminu, jest jednoznaczne z udzieleniem przez niego Organizatorowi a także DP Magdalena Dziemiańczuk z siedzibą w Elblągu – właściciela kanału „Dziemian” gdzie również będzie rozgrywany Konkurs (zwaną dalej „Licencjobiorcą), nieodpłatnej, niewyłącznej, nieodwołalnej i przenaszalnej licencji (dalej: Licencja) do korzystania z praw pokrewnych do nagranego Występu oraz autorskich praw majątkowych do utworów Uczestnika, zgłoszonych do Konkursu, w następującym zakresie:

20.1 Licencja upoważnia do korzystania z Występu przez czas nieokreślony (okres licencji);

20.2 Licencja upoważnia do korzystania z Występu, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Występu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Występ utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania Występu w sposób inny niż określony pod lit. b/ powyżej – publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie oraz reemitowanie i nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych i multipleksów, w sieci Internet, wykorzystywania w formie usług telekomunikacyjnych (np. SMS-ów lub innych przekazów dzwiękowych oraz wizualnych), a także inne publiczne udostępnianie Występu, w szczególności w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

20.3 Licencja upoważnia do korzystania z Występu na terytorium obejmującym obszar całego świata.

21. Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

 1. a) Wyraża zgodę na dokonywanie przez Licencjobiorców, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Występu, poprzez dokonywanie w szczególności jego skrótów, oraz na korzystanie przez Licencjobiorców z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych w punkcie 20 Regulaminu;
 2. b) Zezwala Licencjobiorcom na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań Wykonania oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 20 Regulaminu;
 3. c) Upoważnia Licencjobiorców do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Wykonania publiczności, udostępnianiu Wykonania anonimowo lub z podaniem imienia i nazwiska twórcy/artysty wykonawcy,
 4. d) Przenosi prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów i ich artystycznych wykonań.

22. Licencja na korzystanie z Występu, obejmują również prawo Licencjobiorców do korzystania z Występu w celach promocji i reklamy Licencjobiorców oraz wszelkich akcji promocyjno-reklamowych, których celem jest promocja Licencjobiorców, także na stronach internetowych.

23. Zgłaszając się do Konkursu, Zgłaszający oraz Uczestnicy wyrażają zgodę na korzystanie z ich wizerunków (zarejestrowanych w dowolnej postaci), imion, nazwisk, pseudonimów, nazw zespołów, zdjęć, opisów zespołów, rozmów przeprowadzonych w trakcie trwania Konkursu w materiałach promocyjno-reklamowych Konkursu, lub Licencjobiorców.

24. W wypadku gdy wykorzystanie Występu zgodnie z Licencją będzie wymagało udzielenia sublicencji, Licencjobiorcom przysługuje prawo udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu.

25. Uczestnik Konkursu (osoby fizyczne) wyraża nieodpłatną zgodę na korzystanie przez Licencjobiorców z zarejestrowanego występu na polach eksploatacji obejmujących w szczególności:

a) zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy występu, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których występ utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,

b) w zakresie rozpowszechniania występu w sposób inny niż określony w lit. a) – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia występu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Ponadto Zwycięzcy konkursu upoważniają Licencjobiorców do dokonywania bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Zwycięzców Konkursu zmian i przeróbek występu, polegających w szczególności na wprowadzeniu skrótów, rozdziału warstwy audio od warstwy wideo występu, łączenia występu lub jego fragmentów z innymi nagraniami audialnymi lub audiowizualnymi, itp. oraz do korzystania z tych opracowań i dowolnych fragmentów (także w formie tzw. screenshotów) na każdym z pól eksploatacji wskazanych w niniejszym punkcie, do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu występu publiczności, do udostępniania (rozpowszechniania) występu anonimowo bądż z podaniem imienia i nazwiska wykonawcy albo nazwy zespołu oraz do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do występu, a poprzez udział w konkursie wyrażają nieodpłatną na to zgodę w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu.

26. Uczestnik nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udziału albo zwycięstwa w Konkursie.

Dane Osobowe

27. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Konkursu jest Organizator, czyli DP Magdalena Dziemiańczuk z siedzibą w Elblągu (83-300), ul. Słowackiego 28/5

28. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji Konkursu i prawa do nagrody. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Konkursu oraz marketingu i promocji Konkursu i Organizatora.

29. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres trwania Konkursu, a jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy), przez okresy wskazane w tych przepisach.

30. Każdy kto podał dane osobowe jest uprawniony do żądania: a)dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO*, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania

z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO*, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO*, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO*, tj. do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik Loterii kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi Loterii do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;

e) wniesienia sprzeciwu: – wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO*, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych

osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego; – wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO*. W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;

f)przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

Prawa o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku: – w formie pisemnej na adres: DP Magdalena Dziemiańczuk ul. Słowackiego 28/5 83-300 Elbląg

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO*, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r.

31. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie podanych przez siebie danych.

32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

Postanowienia końcowe

33. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni

roboczych i udziela odpowiedzi pisemnej na adres mailowy podany przez składającego reklamację.

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych dziemian.pl

Administratorem danych osobowych serwisu dziemian.pl (dalej Administrator) jest:

DP Magdalena Dziemiańczuk
ul. Słowackiego 28/5
83-300 Elbląg
NIP: 9662126791
REGON: 365975581

Cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane a urządzeniu końcowym użytkownika dziemian.pl.

 • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony (np. uwierzytelniające)
 • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej
 • umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
 • umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań

W szczególności na dziemian.pl można znaleźć pliki cookies z poniższych usług:

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • YouTube
 • Jetpack

Okazjonalnie niektóre treści mogą zawierać kody trackujące, dostarczone przez partnerów biznesowych.
Użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia plików cookies i/lub zablokowania ich zapamiętywania. Ustawienia takie oferuje każda przeglądarka internetowa.

Zbierane dane

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych:

 • typu urządzenia
 • system operacyjny
 • rodzaj przeglądarki internetowej
 • rozdzielczość ekranu
 • adres IP

Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony.

W celu przeprowadzenia i realizacji konkursu administrator pobierze dostarczony materiał w postaci plików audiowizualnych lub plików audio. Dane będą przechowywane na lokalnych dyskach HDD administratora przez okres trwania konkursu oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Udostępnianie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, dziemian.pl dane takie udostępni. Z wyłączeniem tych sytuacji, dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Portal zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Kontakt

Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail kontakt@dziemian.pl jak również pod adresem fizycznym podanym wyżej.

Regulamin sklepu

Dane sprzedającego

DP Magdalena Dziemiańczuk
ul. Słowackiego 28/5
83-300 Elbląg
NIP: 9662126791
REGON: 365975581
e-mail: kontakt@dziemian.pl

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
 4. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 5. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT).
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.
 9. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online jest PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o. (Przelewy24) oraz PayPal Holdings, Inc. (Paypal Checkout).

Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej dziemian.pl Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie dziemian.pl.
 3. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.
 4. Dostawa przesyłek realizowana jest za pośrednictwem Pocztex – usługi kurierskiej Poczty Polskiej. Wysyłka zamówionego towaru realizowana jest w ciągu 4 dni roboczych od opłacenia zamówienia. Czas dostawy zamówienia wynosi maksymalnie 6 dni roboczych od momentu wysyłki.
 5. Koszt wysyłki każdorazowo prezentowany jest na stronie poprzez którą składane jest zamówienie.
 6. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nieswojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 7. W szczególnych przypadkach (przedsprzedaż, braki magazynowe) termin realizacji zamówienia i dostawy określony jest na stronie produktu.

Reklamacja

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Zwrot i wymiana zakupionego produktu

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Kupujący zgłaszający zwrot powinien przesłać stosowną wiadomość na adres e-mail: kontakt@dziemian.pl.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 5. Aby produkt podlegał zwrotowi lub wymianie produkt musi być zakupiony bezpośrednio na stronie internetowej dziemian.pl.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Ochrona danych osobowych

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
 2. Przesłanie przez uczestnika konkrsu plików audiowizualnych i plików audio jest dobrowolne, jednakże brak wykonania tej czynności uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Przesyłając pliki uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez administratora danych w postaci plików audiowizualnych i plików audio w celu i w zakresie potrzebnym dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców.
 3. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 4. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej.
 5. Podanie dowolnych danych osobowych jest zawsze dobrowolne. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym oraz związanych z konkursem – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: kontakt@dziemian.pl.
 2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.